Vesiosuuskunnan kannattaa puuttua ajoissa maksuviivästyksiin

Sopimuksen puutteellisuus voi kääntyä riitatilanteessa osuuskuntaa vastaan. Tästä on hyvä välillä muistuttaa, ja samoin rästimaksujen oikea-aikaisesta perimisestä asiakkailta.  

Teksti Anneli Tiainen
Jaa artikkeli

Vesiosuuskunnan hallinto, päätöksenteko ja jäsenyys perustuvat osuuskuntalakiin ja osuuskunnan sääntöihin.

Kun vesiosuuskunta myy jäsenilleen palveluita maksua vastaan, jäsenistä tulee myös sen asiakkaita. Usein muutkin kuin jäsenet voivat olla osuuskunnan asiakkaita ja ostaa sen palveluita.

Vesihuollon asiakkaan asemaa säännellään erityisesti vesihuoltolaissa, jossa säädetään vesihuollon asiakassuhteista, sopimuksista, maksuista ja kuluttajan oikeuksista.

Luonnolliset henkilöt, jotka ostavat palvelun omaan ja perheensä käyttöön, ovat asiakkaina kuluttajan asemassa ja kuuluvat lisäksi kuluttajansuojalain piiriin.

Yritykset ja muut yhteisöt eivät ole kuluttajia, vaan asiakkaita.

Sopimus on tärkeä oikeusturvan kannalta

Voimassa olevassa vesihuoltolaissa vesihuoltolaitoksella tarkoitetaan laitosta, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella.

Jos vesiosuuskunnalla ei ole kunnan hyväksymää toiminta-aluetta, sitä ei katsota vesihuoltolain mukaiseksi vesihuoltolaitokseksi.

Sopimus, jonka ehdot mukailevat vesihuoltolakia, selkeyttää erityisesti näissä tapauksissa asiakkaan ja osuuskunnan asemaa.

Sopimusten merkitystä ei pidä kuitenkaan vähätellä millään vesihuoltolaitoksella.

”Sopimus selkeyttää asiakkaan ja osuuskunnan asemaa.”

Sopimuksen ja sen liitteiden avulla kerrotaan ja sovitaan, miten palvelua toimitetaan meidän vesiosuuskunnassamme. Sopimusten puutteellisuus voi kääntyä ristiriitatilanteessa osuuskuntaa vastaan.

Vesihuollossa liittymis- ja käyttösopimusta täydennetään yleensä hinnastolla ja yleisillä toimitusehdoilla. Ne muodostavat kokonaisuuden.

Vesiosuuskunnan tulee säilyttää sopimus ja sen liitteet ja antaa ne myös asiakkaalle.

Kuluttajariitalautakunta voi antaa suosituksia

Vesiosuuskunnan ja kuluttajan välisiä erimielisyyksiä vesihuollon maksuista ja sopimuksen sisällöstä voidaan käsitellä kuluttajariitalautakunnassa.

Se antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien ja yritysten välisiin oikeudellisiin riitoihin. Sen suosituksia yleensä noudatetaan, vaikka ne eivät olekaan sitovuudeltaan verrattavissa käräjäoikeuden päätöksiin.

Moni asia ratkeaa kuitenkin ilman lautakuntaa, kun asiakkaan reklamaatiota käsitellään osuuskunnassa ja sen lisäksi tarvittaessa kuluttajaneuvonnassa.

Sopimuksilla on keskeinen rooli riita-asian selvittämisessä.

Kun kuluttajariitalautakunta ottaa asian käsittelyyn, se pyytää yleensä osapuolilta lisäselvitystä.

Osuuskunnan kannattaa antaa vastine ja esittää siinä perusteltu näkemyksensä asiasta. 

On myös syytä lähettää lautakunnalle se asiakirja, johon vastineessa vedotaan, ja se aineisto, mitä lautakunta pyytää.

Vesimaksut tukevat osuuskunnan taloutta

Asiakkaan pitää saada tilaamansa palvelu ja vesiosuuskunnan siitä maksuja kustannusten kattamiseksi. Nämä muodostavan asiakkaan ja osuuskunnan välisen sopimuksen ytimen.

Taloudelle on kohtalokasta, jos asiakkaat eivät maksa ja maksumuistutukset tai perintä laiminlyödään. Jos maksut ehtivät vanhentua, niitä ei voida enää periä.

Laskutuksesta, menettelystä maksuviivästyksissä ja perinnän aloittamisesta tulisi sopia sopimusehdoissa tai kirjata toimintatavat yleisiin toimitusehtoihin.

Sopimus- ja toimitusehtoja laadittaessa ja käytettäessä muun muassa saatavien perintää koskeva lainsäädäntö tulee ottaa huomioon.

”Asiakkaan pitää saada tilaamansa palvelu ja vesiosuuskunnan siitä maksuja kustannusten kattamiseksi.”

Eräs vesihuoltolaitosjohtaja muistutti ystävällisesti vesihuoltolaitoksen asiakkaita maksurästeistä kohdatessaan heitä kylänraitilla.

Hyvä näin, mutta suullista muistutusta on miltei mahdotonta näyttää toteen.

Maksumuistutus tulee toimittaa asiakkaalle niin, että siitä jää vesiosuuskunnalle tarpeelliset tiedot.

Muistutuksen varsinainen tarkoitus on, että asiakas maksaa erääntyneen maksunsa. Asianmukaisesti tehty ja toimitettu muistutus myös katkaisee velan vanhentumisen.

Jos muistutus ei tehoa, varsinaisia perintätoimia ei kannata viivyttää kohtuuttomasti.

Sopimusten hallinta ja niiden sisällön tunteminen auttaa välttämään ongelmallisia tilanteita. Yhtä tärkeää on puuttua ajoissa maksuviivästyksiin.

Toimintatavat on hyvä suunnitella ennalta vaihe vaiheelta ja dokumentoida, jotta ne ovat käytettävissä myös silloin, kun osuuskunnan toimihenkilöt vaihtuvat.

Kirjoittaja on vesihuollon sopimuksiin perehtynyt juristi.

Left Menu Icon
Right Menu Icon