Kuluttaja ratkaisee ruokatalojen suunnan

Ruokatalot suoriutuvat kohtuullisesti viime vuodesta, joka toi ennätyksellisisiä hintamuutoksia koko liha-alan arvoketjuun ja ruokasektorille. Kustannusten nousun siirtäminen kuluttajahintoihin oli ratkaisevaa yritysten tuloksenteolle. Elintarvikkeiden nopea hintojen nousu näkyy muutoksina lihan kulutuksessa.

Teksti Sari Forsman-Hugg, PTT
Jaa artikkeli

Lähitulevaisuutta leimaa edelleen toimintaympäristön epävarmuus niin globaalissa taloudessa kuin geopolitiikassa. Vaikka kustannusten nousu on hidastunut, ruokatalot joutuvat sopeutumaan korkeampaan kustannustasoon.

Tuotantopanosten hinnat ovat herkkiä markkinahäiriölle, ja hintojen heiluntaan tuotantopanosten osalta tulee varautua. Liikevaihdon kasvu jatkuu tänä vuonna, mutta hidastunee loppuvuotta kohden.

Keskeinen huoli on toista vuotta laskeva volyymi koko elintarviketeollisuudessa.

Iso kysymysmerkki on, mihin suuntaan kuluttajien ostovoima kehittyy, kun yleinen kuluttajahintojen nousu on romahduttanut kotitalouksien ostovoiman.

Ovatko nyt nähdyt muutokset kotitalouksien kulutuskäyttäytymisessä pysyviä vai palautuvatko ne, kun ostovoima alkaa kohentua?

Liikevaihto kasvussa, tuotanto laskee

Ruokatalojen viime vuoden tuloksenteolle ratkaisevaa oli kustannusten siirtäminen teollisuuden myyntihintoihin.

Vuoden 2022 keväällä kesken valikoimajakson avatut sopimusneuvottelut kaupan kanssa nopeuttivat kustannusten siirtämistä myyntihintoihin ja edelleen kuluttajahintoihin, vaikka kustannusten siirtyminen ruokaketjussa eteenpäin onkin tapahtunut viiveellä.

Ruokatalojen liikevaihto kasvoi reippaasti myyntihintojen nopean nousun siivittäminä.

Liiketulos laski kaikilla edellisvuodesta, mikä vallitsevissa markkinaolosuhteissa ei yllättänyt. Atria kasvatti liikevaihtoaan 10 prosentilla.

HKScanin liikevaihto kasvoi vain prosentilla Baltian liiketoimintojen myynnin myötä, mutta jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi lähes 12 prosenttia.

Baltian liiketoimintojen myynnillä HKScan tavoittelee parannusta kannattavuuteen ja vahvistusta taseeseen.

"Tuloskehityksen parantaminen edellyttää ruokataloilta markkinoiden ennakointia."

HKScan raportoikin vahvistuneesta tuloksesta kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Snellmanin liikevaihto kasvoi viime vuonna lähes 13 prosenttia.

Saarioisilla liikevaihdon kasvu jäi vajaaseen kolmeen prosenttiin.

Tuloskehityksen parantaminen edellyttää ruokataloilta markkinoiden ennakointia ja toimintojen tehostamista kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Lihasta maksettavat tuottajahinnat kotieläintiloille pysyvät totuttua korkeammalla tasolla.

Tuotantopanosten kustannusten lasku ja tuottajahintojen pysyminen korkeammalla tasolla tuovat hieman helpotusta kotieläintilojen talouteen mutta samalla jalostavan teollisuuden raaka-ainekustannukset pysyvät korkeana.

Kustannustasoa nostavat myös kevään palkkaratkaisut ja yleinen korkotason nousu.

Ostoskoriin valitaan nyt edullisempaa

Kuluttajista on tullut entistä hintatietoisempia, kun yleinen kuluttajahintojen nousu on syönyt ostovoimaa.

Tänä vuonna ruuan hinnan nousu jatkuu yleistä inflaatiota nopeampana, vaikka hintojen nousuvauhti hidastuu loppuvuotta kohti.

Hintojen noustua kotitaloudet ovat sopeuttaneet kulutuskäyttäytymistään: on ostettu vähemmän ja siirrytty edullisempiin elintarvikkeisiin. Tämä näkyy vääjäämättä myös lihan kulutuksessa.

"Teollisuuden brändeillä on vahva markkinaosuus, vaikka kaupan omien merkkien myynti onkin lisääntynyt."

Ruokatalot ovat pystyneet vastaamaan kulutuskäyttäytymisen muutoksiin monipuolisella tuoteportfoliollaan. Teollisuuden brändeillä on vahva markkinaosuus, vaikka kaupan omien merkkien myynti onkin lisääntynyt.

Pandemia puolestaan lisäsi kaupassa myytävien valmiiden aterioiden suosiota, ja niiden kulutus näyttäisi kasvaneen pysyvämmin.

Myös kasvipohjaisten tuotteiden suosio luo edelleen mahdollisuuksia tuoteinnovaatioille.

Tuotekehitys ja innovaatiotoiminta sekä niitä tukevat investoinnit haastavat huomioimaan sekä pitkän aikavälin kysynnän kehityksen että lyhyen aikavälin kulutuskäyttäytymisen muutokset.

Siipikarjanlihan kulutus uuteen kasvuun?

Siipikarjanlihan osalta tilanne on poikkeuksellinen. Tuotanto on kasvanut viime vuosina trendinomaisesti kotimaisen kulutuksen kasvun vetämänä.

Viime vuonna kotimaisen kulutuksen kasvu käytännössä pysähtyi Luken ravintotaseen ennakkotietojen mukaan.

Alkuvuoden tuotantolukujen perusteella tuotanto näyttäisi poikkeuksellisesti laskevan tänä vuonna, ja sama ilmiö voidaan nähdä myös kulutuksessa.

"Tuotanto on kasvanut kotimaisen kulutuksen kasvun vetämänä."

Alalla kuitenkin uskotaan siipikarjanlihan kulutuksen kasvuun. Atrian Nurmoon investoima siipikarjatehdas onkin tänä vuonna jo käyttöönottovaiheessa. Myös globaali näkymä ennakoi edelleen siipikarjanlihan kysynnän kasvua.

Toisaalta kotieläintilojen taloudellinen ahdinko näkyy myös sianlihantuotannossa merkittävänä tuotannon vähenemisenä.

Tämä sopeuttaa tuotannon määrää suhteessa vähentyneeseen sianlihan kotimaiseen kulutukseen sekä pienentyneeseen vientikysyntään.

Tosin sianlihan kulutuksessakin viime vuosina nähty jyrkempi lasku on hidastunut.

Heikohkot vientinäkymät

Lihan ja lihatuotteiden viennin arvo kasvoi vuonna 2022 vientihintojen nousun vetäminä.

Määrällisesti vienti ei kuitenkaan kasvanut, eikä vuoden alkupuoliskokaan ole tuonut kohennusta vientinäkymään.

Lihatuotteiden viennissä uusia avauksia on muun muassa Japaniin ja Etelä-Afrikkaan, mutta eläintautiriskit ja epävakaa geopoliittinen tilanne heikentävät vientinäkymiä EU:n ulkopuolelle.

"Strateginen panostaminen vientiin loisi edellytyksiä kannattavan kotieläintalouden jatkuvuudelle."

Kiinan oma sianlihantuotanto on vähentänyt Kiinan tuontikysyntää ja siten laskee EU:n sianlihan vientiä jättivaltioon.

Globaalisti lihan kulutus kasvaa edelleen, ja strateginen panostaminen vientiin loisi edellytyksiä myös kannattavan kotieläintalouden jatkuvuudelle.

Ilmastotoimet mukaan ruuantuotantoon

Lihantuotannon arvoketjuissa panostetaan tavoitteelliseen ilmastotyöhön, ja yritykset ovatkin sitoutuneet asettamiinsa hiilineutraalisuustavoitteisiinsa.

Esimerkiksi HKScan toteuttaa ilmastotyötään Zero Carbon -ohjelman avulla.

"Lihantuotannon arvoketjuissa panostetaan tavoitteelliseen ilmastotyöhön."

Myös vapaaehtoisessa hiilensidonnassa nähdään liiketoimintamahdollisuuksia.

Itikka osuuskunta ja Lihakunta perustivat yhdessä hiilensidontayhtiön, Maanvaalija Oy:n, jonka keskeisenä tavoitteena on yhdistää hiiltä sitovat toimenpiteet aktiivisen ruuantuotannon ja metsätalouden kanssa.

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luontokadon vähentäminen ovat niin ikään vahvasti tulossa yritysten agendalle osana vastuullisuustyötä.

ruokatalot

Left Menu Icon
Right Menu Icon