Yksivuotiaan OP Uusimaan katse palvelukyvyssä

OP Uusimaa toimii vireällä alueella, jossa väestö lisääntyy. Toimialue kattaa kaupunkien ja taajamien lisäksi maaseutua. Tarvitaan palvelukykyistä pankkia, joka erottautuu osuustoiminnallisuudella.

Teksti Kari Huhtala, Sami Karhu | Kuvat Juho Kuva
Jaa artikkeli

OP Uusimaa toimii vireällä alueella, jossa väestö lisääntyy. Toimialue kattaa kaupunkien ja taajamien lisäksi maaseutua. Tarvitaan palvelukykyistä pankkia, joka erottautuu osuustoiminnallisuudella.

OP Uusimaa syntyi syyskuussa 2019 Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan osuuspankin fuusiossa. Syntyi OP Ryhmän neljänneksi suurin osuuspankki, joka menestyi OT-lehden Vuosikirjassa 2020 suurten pankkien sarjassa hyvin (OT 3/20). Miten pankin keskeiset vaikuttajat turvaavat pankin palvelukykyä?

Pekka Hiidenheimon mukaan fuusioprosessit ovat kokonaisuudessaan varsin haasteellisia, koska monen asian pitää loksahtaa kohdalleen.

Edustajisto mukaan

Hallituksen puheenjohtajan Pekka Hiidenheimon ura alkoi vuonna 1988 Nummen Osuuspankin hallintoneuvostosta. Sen jälkeen hän on toiminut Länsi-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvostossa ja hallituksessa, vieläpä sen puheenjohtajana.

”Olen oppinut, että pankin hallinnossa on seurattava aikaa ja nähtävä mitä ympärillä tapahtuu. Pankin rakennekehitykseen liittyvät asiat on hyvä olla jatkuvasti tapetilla”, Hiidenheimo toteaa.

OP Uusimaan syntymiseen johtanut prosessi alkoi kevättalvella 2018, jolloin fuusiota suunnittelevien pankkien hallitukset tapasivat. Tapaamisissa haluttiin saada selvyys pankkien näkökantoihin.

Fuusioprosessi eteni vaihe vaiheelta. Hiidenheimo tiivistää olennaisen:

”Leimaa antavaa meillä oli, että jo alkuvaiheessa haluttiin pitää hallintoneuvostot ja edustajistot hyvin perillä asioista. Järjestimme syksyllä 2018 hallinnon tapaamisen, jossa kerroimme keskusteluista. Tärkeää oli, että hallinnot saivat kysyä ja evästää hallituksia jo tässä vaiheessa. Tämä oli hallitusten tietoinen valinta. Edustajistojen rooli on fuusiossa ratkaiseva, koska ne lopulta päättävät asiasta. Hallituksilla taas on roolinsa mukaan valmisteluvastuu.”

Hiidenheimo pitää fuusioprosessia monella tapaa hyvin opettavaisena.

Hänen mukaansa kaiken lähtökohtana pitää olla osapuolten aito halu ja tarve nähdä etuja fuusiosta. Ei riitä, että yleisesti edistetään pankkikentän rakennekehitystä.

”Jälkeenpäin olemme huomanneet, kuinka tärkeää on hallinnon varhainen osallistaminen. Kannattaa järjestää yhdessä sisäisiä työpajoja, joissa pohditaan asian eri puolia, uhkia ja mahdollisuuksia. Tämä oikeastaan takasi prosessin hyvän lopputuloksen. Myös henkilöstöä informoitiin asiasta heti kun se oli mahdollista.”

Jussi Huttunen on toiminut 25 vuotta eri tehtävissä OP Ryhmässä.

Digitaalisestikin voi olla paikallinen

Heinäkuussa 2020 OP Uusimaan toimitusjohtajana aloittanut Jussi Huttunen sanoo, että OP Uusimaa on iso pankki, jonka toimialue kattaa sekä isoja kasvukeskuksia että pieniä maaseutupaikkakuntia.

”Tullessani tähän tehtävään pohdin kysymystä. Näen, että isompi pankki tarjoaa vahvuutta ja mahdollisuuden tarjota laadukkaampia erikoispalveluita, kuten yrityspalvelut ja varallisuuden hoito. Kun omaa pääomaa on enemmän, on luotonantokyky yleisesti vahva. Pankin ammattilaisille iso pankki tarjoaa tilaa erikoistua ja näitä tarpeitahan asiakkailla on. Tästä yksi esimerkki on OP Private -palvelu. Vahva pankki on myös vaikuttaja OP Ryhmän sisällä.”

”Toimimme maantieteellisesti isolla alueella ja on selvää, että paikallinen omaleimaisuus on tärkeää kullakin paikkakunnalla, pohtii Huttunen.

”Elämme isoa murrosta ja asiakastarpeet muuttuvat nopeaa tahtia. Esimerkiksi käteistä käytetään yhä vähemmän. Asiakaskohtaamiset konttoreissa ovat vähentyneet useita vuosia. Koronan aiheuttama poikkeustilanne on edelleen nopeuttanut kehitystä. Uskon, että muutos tulee suurelta osin jäämään pysyväksi. Samalla toimitilojen tarve vähenee. Katsomme avoimin silmin asioita ja haluamme olla siellä, missä asiakkaat ovat.”

Huttunen korostaa, että digitaalisestikin voi olla paikallinen.

”Se ei silti korvaa fyysistä asiakastapaamista. Meillä on jatkossakin neuvottelupaikkoja asiakkaiden kanssa.”

Näen pankkipalveluiden tulevaisuuden siten, että digitaalisuus lisääntyy. Monesti ajatellaan, että digitaaliset palvelut eivät sovi iäkkäille. OP Mobiilin käyttö kasvaa todella nopeasti myös yli 70-vuotiaiden ikäluokassa. Nämä ihmiset ovat tottuneet käyttämään teknologiaa työelämässä.

”Osuuspankille on omaleimaista, että päätökset tehdään paikallisesti, omassa pankissa. Omistajamme ovat uusimaalaisia ja asuvat toimialueella. Meillä on nyt 86 000 omistaja-asiakasta, mutta tässä on vielä selvä kasvun mahdollisuus.”

Uudellamaalla on Ulla-Mari Karhun mukaan riittänyt kiinnostusta pankin hallintoa kohtaan.

Edustuksellisuus ja kompetenssi

Osuuspankin nimitysvaliokunnan tehtävänä on löytää parhaat kokoonpanot sekä hallitukseen että hallintoneuvostoon. Tehtävässä apuna on OP Ryhmän tarjoama ohjeistus. Hallitus ja hallintoneuvosto yhteensovitettiin fuusiokumppaneiden hallintoelimistä.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ulla-Mari Karhu muistuttaa, että hallintoneuvostolla ja hallituksella on oltava kokonaisuutena riittävä osaaminen ja kokemus. Hallintoelimiä tarkastellaan sekä yksittäisten jäsenten kompetenssin että jäsenten yhteisen osaamisen näkökulmasta. Ihanteellista on, kun jäsenten erilaiset osaamiset ja kokemukset täydentävät toisiaan.

”Ennen fuusiota, Keski-Uudenmaan Osuuspankin aikoina, aloitin uuden hallituksen jäsenen valinnan käymällä keskustelua hallintoneuvostossa siitä, minkä tyyppistä osaamista hallitukseen tarvitaan. Tätä kautta etenimme keskustelemalla mahdollisten ehdokkaiden kanssa. Arviointien jälkeen olemme päätyneet mielestäni onnistuneisiin valintoihin.”

Hallintoneuvoston on kyettävä arvioimaan, minkä alan osaamista ja kokemusta hallitukseen on nostettava tulevissa valinnoissa.

”Hallitustyössä tarvitaan kokemusta ja näkemystä, mutta kenenkään hallituspaikka ei voi olla ikuinen. Voi syntyä tilanteita, joissa hallituksen kokoonpano vaatii uudistamista, vaikkei yhdessäkään jäsenessä ole mitään vikaa.”

Hallituksen jäsenten on toimittava liiketoiminnan sparraajina ja neuvonantajina. Hallituksen jäsenten osaaminen ja kokemus eivät ole sidoksissa aluepankin kuntarajoihin, joten hallituksen jäseniä voi hakea toimialueen ulkopuolelta, sanoo Karhu.

Alueen ja omistaja-asiakkaiden näkökulmaa päätöksentekoon tuovat hallintoneuvoston ja edustajiston jäsenet. Nykyiseen hallintoneuvostoon yhdistettiin jäsenet molempien pankkien ehdotusten mukaisesti. Karhu iloitsee, että sukupuolten edustus toteutui. Myös lähes kaikista alueen kunnista on edustus. Jäsenten ikä- ja koulutusjakaumat ovat kelvolliset. ”Myöskään ylipitkiä toimikausia ei täällä suosita.”

Hallintoneuvostoa on täydennetty ennen kaikkea avoimella kutsulla edustajiston jäsenille. Nimitysvaliokunta on arvioinut kaikki ne edustajiston jäsenet, jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksen hallintoneuvoston jäsenyyteen.

OP Ryhmän hallintöhenkilönä oppii, kehittyy ja tapaa hienoja ihmisiä, kertoo Annukka Nikola. ”Edustajistonvaalit ovat syksyllä 2021. Erityisesti nuoria tarvitaan silloin mukaan oman osuuspankkimme hallintoon.”

Vuorovaikutus OP Osuuskunnassa

OP Uusimaan hallitukseen jäsen Annukka Nikola on OP Osuuskunnan hallintoneuvoston puheenjohtaja. Hän painottaa, että eri hallintorakenteissa toimiessa katse tulee olla omistaja-asiakkaalle omistautumisessa ja osuuspankkitoiminnan muuntautumiskyvyssä. Kyse on aina palvelukyvyn kehittämisestä.

Ryhmädynamiikalle on tärkeää, että osuuspankkien edustajat ovat mukana OP Osuuskunnan päätöksenteossa.

”Vuorovaikutus ja näkemysten vaihto on hyvin tärkeää niin yksittäisestä pankista keskusyhteisöön kuin vastavuoroisesti keskusyhteisöstä pankin suuntaan. Kun pankillamme on paikka ryhmän hallintoneuvostossa, niin pankkimme päättäjille ja johdolle välittyy syvällisempi ymmärrys ryhmätason linjausten perusteista ja taustoista.”

Nikola tuo esiin verkostojen monitasoisuuden. Suhteet oman OP-liiton hallintohenkilöihin ja toimitusjohtajiin ovat tärkeitä ja edesauttavat kanssakäymistä ja yhteistyötä. Samoin suhteet koko OP Ryhmän pankkien välillä antavat perspektiiviä finanssitoimialan kehitykseen maanlaajuisesti.

Suhteet ryhmän ylimpään johtoon auttavat myös pankin asioiden käsittelyssä.

”Esimerkkinä tästä on pankkimme uuden toimitusjohtajan valintavaiheessa tiedon välittyminen ylimmän johdon kanavien kautta keskuksessa sopiville kandidaateille.”

OP Osuuskunnan hallintoneuvoston ja erityisesti sen strategiajaoksen puheenjohtajana Nikola on vaikuttamassa ryhmätason tulevaisuustyössä. Ensisijainen tavoite on määrittää, millaiset osuuspankit voivat parhaiten toteuttaa perustehtäväänsä palvella omistaja-asiakkaitaan, kehittää etuja ja luoda elinvoimaa omille toimialueilleen.

”Tämän tiedon avulla pystymme tekemään päätöksiä, jotka vaikuttavat myös OP Uusimaan tulevaan kehitykseen sellaiseksi osuustoiminnallisten arvojen pohjalta toimivaksi pankiksi, joka on paras omistaja-asiakkaillemme.”

Left Menu Icon
Right Menu Icon