Yrittäjyys ja osuuskuntamalli osoittaneet vahvuutensa

Yrittäjätoiminnassa vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä, tästä kertovat monet suomalaisten perheyritysten yhteistyömuodot. Taloudellisten etujen turvaamista ja liiketoiminnassa selviytymistä varten on perustettu runsaasti yhdistyksiä ja yhteisiä yrityksiä,

HANNU LAITINEN
Jaa artikkeli

Yrittäjätoiminnassa vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä, tästä kertovat monet suomalaisten perheyritysten yhteistyömuodot. Taloudellisten etujen turvaamista ja liiketoiminnassa selviytymistä varten on perustettu runsaasti yhdistyksiä ja yhteisiä yrityksiä, joiden tehtävänä on tuottaa taloudellista hyötyä siihen osallisille. Yrittäjien omistamia osuuskuntia Suomessa on kuitenkin vain kourallinen alkutuotannon, maa- ja metsätalouden ja elintarviketeollisuuden ulkopuolella.

Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) perustettiin 1978 polttoainekauppaa varten. Verkostoon kuuluu nykyisin noin joka kolmas itsenäinen huoltoasemayrittäjä. Mikä on sitonut yrittäjät yhteen niin, että osuuskunta on kestänyt ajan murroksia ja markkinatilanteiden jatkuvia muutoksia?

Kysymyksestä laadittu tutkimusartikkeli esitetään perheyrittäjyyden tutkijoiden kansainvälisessä konferenssissa (IFERA) kesäkuussa 2019. Siinä avataan riippumattomien perheyritysten muodostaman osuuskunnan vahvuuksia huoltoasema-alalla. Olennaisiksi piirteiksi osoitetaan toimintavapaus ja yhteisöllinen tuki kestävyydelle (resilienssi).

Toimintavapaudesta alkusysäys

Osuuskuntaa perustettaessa polttoainemarkkinoita kahlitsivat sopimuskäytäntö, tuontimonopoli ja hintasäännöstely. Kauppiaat olivat tyytymättömiä etenkin öljy-yhtiöiden asettamiin oheistuote- ja autotarvikevalikoiman rajoituksiin ja epäreiluun hinnoitteluun. Itsenäiset kauppiaat halusivat vapauden päättää paikallisesta toimintatavasta ja omasta tuote- ja palveluvalikoimasta. Tähän tarvittiin oma öljy-yhtiö ja logistiikka.

Huoltoasema-alalla suuret ketjut hallitsevat parhaita liikepaikkoja ja määräävät markkinoista. SEO tekee poikkeuksen tästä toimintatavasta. Osuuskunnan omistavat ja sitä hallitsevat huoltoasematoimintaa harjoittavat paikalliset perheyritykset. Osuuskunnissa noudatettavat yleiset periaatteet ovat käytössä myös SEO-yhteisössä.

Kauppiaat saavat jäsenyyteen perustuen lukuisia etuja; liikemerkin ja liiketunnisteet, yhteiset polttoainehankinnat, varastoinnin ja kuljetuksen, brändimainonnan, asiakaskortit ja luottokortit, vahvemman taloudellisen aseman ja monipuolisemmat rahoitusratkaisut sekä koulutusta, tiedotusta ja sosiaalisen yhteydenpidon.

Perheyrittäjät arvostavat vapautta tehdä itsenäisiä päätöksiä; heille tärkeää huoltoasematoiminnassa ovat etenkin myymälätuotteiden ja palveluiden vapaa valikoima ja hinnoittelu, polttoöljyn myynti omille asiakkaille, mahdollisuus noutaa polttonesteet terminaalilta omalla säiliöautolla, vapaus laajentaa omaa toimintaa ja jäsenenä oikeus osallistua osuuskuntaa koskevaan päätöksentekoon.

Verkosto itsessään on “iso perhe”, jossa osuuskunnan omistajat ovat auttaneet myös toisiaan vaikeissa tilanteissa. Perhemäisyys kuuluu SEO:n yrityskulttuuriin, jossa läsnä on useampia sukupolvia perheyrittäjyyttä.

Kauppiasverkosto tukena

Selviytymiskyvyllä (resilience) ymmärretään kykyä vastustaa ympäristön muutoksia ja kykyä kestää voimakkaita ja tuhoisiakin tapahtumia. Selviytymiskyky auttaa palautumaan ennalleen paineen alaisesta tilanteesta. Palautuminen on dynaaminen prosessi, joka liittyy kykyyn käsitellä vaikeuksia ja stressaavia kokemuksia sekä ylittää poikkeava tilanne myös henkisesti.

Huoltoaseman pyörittäminen yksin perheyrityksenä olisi mahdotonta säälimättömissä kilpailuolosuhteissa. Yksilöllinen kestokyky ei yksin riitä selviytymiseen. SEO-verkosto kasvattaa yhteistä selviytymiskykyä yhteisön jäsenille. Tutkijoiden näkemys selviytymiskyvystä on luonteeltaan yhteisöllinen.

Kestokyky voidaan tunnistaa sekä perheyrityksen eli huoltoaseman että järjestelmän eli perheyritysten omistaman osuuskunnan tasolla. Kestokykyä on osoitettu myös verkostotasolla, kun SEO on joutunut vihamielisten hyökkäyksien kohteeksi.

Kaupalliset ja teknologiset sopeutumiset ovat olleet helpompia verkoston tasolla kuin perheyrityksessä yksinään toimien. Näin on tapahtunut esimerkiksi tuotemuutoksissa, verkostojen muutoksissa, ympäristöasioissa, automaatiossa ja maksujärjestelmissä.

Perheyrityksien ja yhdessä omistetun osuuskunnan vapautta, kestävyyttä ja arvoa lisäävä prosessi (Laitinen & Koiranen 2019).

Kestävä perusta

Itsenäisten kauppiaiden verkosto on säilynyt hyvin alueilla, joilta isot jakelijat ovat vetäytyneet. SEO-ketju ulottuu eteläisistä saaristoista aina pohjoisimpiin Lapin kyliin. Osuuskuntana toimiva perheyritysten ryhmä voi saada aikaan yhteisöllistä kestokykyä niin yrityksissä kuin omistavien jäsenten kesken.

Yhteisöllinen verkosto voi kehittää ratkaisuja, joita pelkkä yritys yksinään ei voi tehdä. SEO:n ja sen jäsenten yhteisten ponnistelujen avulla kaikkien itsenäisten kauppiaitten tilanne oligopolistisilla markkinoilla on vankempi.

Perheen tuki on kiistämätön voimavara yksittäisille yrityksille ja koko verkostolle, vaikka ketjujen voimakas markkinointi hämärtää perheen merkitystä. Jos yhteisöllisyys tekee perheyrityksistä vahvempia, ja jos se tekee osuuskunnasta vahvemman, silloin myös verkostoitunut perheyritysten omistama osuuskunta on vahva yhteisöllinen toimija haastavassa liiketoimintaympäristössä.

Tuore tutkimus on auttanut lisäämään ymmärrystä, miten perheyritykset voivat vahvistaa kilpailukykyään vaativassa markkinaympäristössä käyttämällä yhdessä omistamaansa liiketoimintamuotoa, osuuskuntaa. Osuuskunnan perustamisen lähtökohtana näyttää olleen voimakas tarve, kyky ja tahto verkoston muodostamiseen ja yhdessä omistamiseen.

Perheyritykset haluavat säilyttää itsenäisyyden ja valinnanvapauden. Kun oikeudet ja velvollisuudet, hyödyt ja haitat, panokset ja tuotokset pysyvät sopusoinnussa ja omistajat voivat vaikuttaa hallintoon osuuskunnan tasolla, koko systeemi vahvistaa kestokykyä ja vapauden tunnetta.

HANNU LAITINEN
Kirjoittaja on ekonomi ja tietokirjailija. Hän on toiminut huoltoasema-alan asiantuntija- ja johtotehtävissä 35 vuoden ajan.

Left Menu Icon
Right Menu Icon