Selvitys: Työttömyysturva-asiat sujuvat osuuskunnissa

Työosuuskuntaan ei kannata olla liittymättä sen takia, että pelkää menettävänsä työttömyysturvan, mutta ei myöskään liittyä sillä perusteella, että 7-jäsenisen tai sitä suuremman osuuskunnan jäsenyys loisi automaattisesti työntekijäaseman, ilmenee tuoreesta selvityksestä.

Jaa artikkeli

Työosuuskuntaan ei kannata olla liittymättä sen takia, että pelkää menettävänsä työttömyysturvan, mutta ei myöskään liittyä sillä perusteella, että 7-jäsenisen tai sitä suuremman osuuskunnan jäsenyys loisi automaattisesti työntekijäaseman, ilmenee tuoreesta selvityksestä.

Pellervossa projektityöntekijänä elo-lokakuussa ollut OTK Päivi Siukkola toteutti selvityksen osuuskunnassa työllistyvän oikeudesta työntekijän tai yrittäjän työttömyysturvaan. Rajatapaukset työntekijän- ja yrittäjän työttömyysturvan välillä aiheuttavat tällä hetkellä paljon keskustelua.

Siukkola oli Pellervossa projektityöntekijänä elo-lokakuussa. Aiemmin hän on työskennellyt mm. hallinto-oikeudessa, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa ja Etelä-Suomen sosiaalivakuutuslautakunnassa.

 

Selvityksen tarkoituksena oli tutkia, mitä ongelmia on esiintynyt osuuskunnan jäsenten työttömyysturvan saamisessa ja mistä ongelmat mahdollisesti ovat johtuneet. Selvitys perustuu keskusteluihin osuuskuntien hallinnossa mukana olevien, neuvonta- ja koulutustyötä tekevien sekä eri viranomaistahojen kanssa.

Työttömyysturvassa esiintyneet ongelmatilanteet eivät ole osuuskuntasidonnaisia, vaan ne koskevat laajemmin erilaisia työnteon muotoja, joita on kehittynyt tai kehittymässä työlainsäädännön työntekijä/yrittäjä-jaottelun rajapintaan. Nämä uudet työnteon muodot eivät mahdu voimassa olevan työsopimuslain työsuhteen määritelmään eivätkä ole selkeästi yrittäjänä tehtyä työtä.

 

Työttömyysturvalaissa on työsuhteessa tehdyn työn ja yrittäjänä tehdyn työn rinnalla käsite ”oma työ”. Tätä käsitettä ei ole määritelty työttömyysturvalaissa. Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen lakimuutoksen myötä oman työn käsitteen käyttöä on rajattu siten, että käytännössä sillä tarkoitetaan työtä, jota ei tehdä ansaintatarkoituksessa.

Työttömyysturvaan liittyviä ongelmia käsitellään myös STM:n ja TEM:in työryhmissä.  Kannustinloukuista ja etuuksien väliinputoamisista halutaan eroon. Työ- ja oikeusministeri Lindströmin määräämät selvityshenkilöt, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsten Suomen Yrittäjistä ja Työelämäasioiden johtaja Maria Löfgren Akavasta, antanevat joulukuussa 2016 selvityksen itsensä työllistäjien työttömyysturvajärjestelmästä.

 

Sekä palkansaajalla että yrittäjällä on oikeus työttömyysturvaan. Työttömyysturvalain mukaan työttömyysetuuksien määräytymiseen vaikuttaa, onko henkilö työskennellyt työsuhteessa tai virkasuhteessa vai onko hän toiminut yrittäjänä. Työsuhteessa tai virkasuhteessa olevan työntekijän työttömyysturvan maksaja on jokin palkansaajien työttömyyskassoista ja yrittäjän kohdalla yrittäjän työttömyyskassa. Työttömyysturvan määräytymisperusteet ovat erilaiset palkansaajalle ja yrittäjälle.

Työntekijä/yrittäjästatusongelma ei koske suurten osuuskuntien työntekijöitä esimerkiksi kaupan, pankin ja vakuutusalalla eikä tuottajaosuuskuntia, energiaosuuskuntia ja vesiosuuskuntia.

Työttömyysturvalain näkökulmasta ei aina ole yksiselitteisesti selvää, onko työosuuskunnan jäsen tehnyt työtä työsuhteessa vai yrittäjänä.

 

Osuuskunnan jäsentä pidetään yrittäjänä, kun hän työskentelee osuuskunnassa, jossa on alle 7 jäsentä. Osuuskunnan jäsen voi olla työttömyysturvalain mukaan yrittäjä myös osuuskunnassa, jossa on jäseniä 7 tai enemmän, mikäli osuuskunnan ja jäsenen välillä ei voida katsoa olevan työsopimuslain 1 §:n mukaista työsuhdetta.

Työsuhde muodostuu työnantajan ja työntekijän välille silloin, kun työntekijä tekee työnantajalle työsopimuksen perusteella työtä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Lisäksi osuuskunta harjoittaa oman toimialansa mukaista yritystoimintaa ja on jäsentensä työnantaja. Jos esimerkiksi työntekijä itse markkinoi ja tekee sopimukset työn teettäjän kanssa ja osuuskunta hoitaa ainoastaan palkanmaksun ja laskutuksen, ei työnantajan ja työntekijän välillä ole sellaista työsopimuslain mukaista työsuhdetta.

 

Työttömyysturva-asioissa työntekijä/yrittäjäasemaa tutkitaan jälkikäteen, joten hakijalle voi joskus tulla yllätyksenä TE-toimisto tai työttömyyskassa pitää työttömyysturvan hakijaa yrittäjänä, vaikka hän on oman näkemyksensä mukaan tehnyt työtä työsuhteessa.

Selkeästi tulkinnallinen ongelma näyttää olevan, milloin yrittäjää pidetään päätoimisena ja milloin osa-aikaisena. Päätoimisella yrittäjällä ei ole oikeutta työttömyysturvaan. Osa-aikaisella yrittäjällä, joka on ilmoittautunut TE-toimistoon kokoaikaisen työn hakijaksi, voi olla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen. TE-toimisto arvioi, onko yrittäjän työ työmäärältään sellaista, että se ei estä kokoaikaisen työn vastaanottamista.

Tiivistelmä: Kari Huhtala, Pellervon osuustoimintajohtaja

 

Left Menu Icon
Right Menu Icon