PTT-Ennuste metsäsektori

Maailmantalouden kasvu ja talouden lievä elpyminen Euroopassa parantavat metsäteollisuuden näkymiä tänä ja ensi vuonna. Metsäteollisuuden vientitulot kasvavat kumpanakin vuonna.

Jaa artikkeli

Missä mennään?

Paula Horne

”Puukauppa ja hakkuut ovat lähes ennätysvauhdissa alkuvuonna. Kaikki osapuolet hyötyvät hyvin toimivista markkinoista. Investointiuutiset lisäävät uskoa metsäteollisuuden ja metsätalouden kannattavuuteen tulevaisuudessakin.”

Paula Horne
Tutkimusjohtaja
PTT

Metsäteollisuuden vientitulot kasvavat

Maailmantalouden kasvu ja talouden lievä elpyminen Euroopassa parantavat metsäteollisuuden näkymiä tänä ja ensi vuonna. Metsäteollisuuden vientitulot kasvavat kumpanakin vuonna. Metsäteollisuuden sisällä kehityssuuntien eriytyminen jatkuu. Paperin tuotanto vähenee kysynnän laskiessa ja paperikoneita suljetaan myös jatkossa Suomessa. Sahatavaran, sellun ja kartongin vienti kasvaa ja kasvu kompensoi paperiteollisuuden väheneviä vientituloja.

Parantuvat metsäteollisuuden näkymät heijastuvat myös hakkuiden ja puukaupan vilkkauteen tänä ja ensi vuonna.

Paperin kysyntä heikkenee

Maailmantalous kasvaa tänä vuonna PTT:n arvion mukaan 3,7 prosenttia ja ensi vuonna kolme prosenttia. Euro-alueella kasvu on ennustejaksolla vielä vaatimatonta, 1,1 ja 0,8 prosenttia. Kiinan talouden kasvu jatkuu vahvana (7,0 ja 6,5 prosenttia) ja myös USA:n talous kasvaa (2,7 ja 2,0 prosenttia). Euron keskikurssi USA:n dollariin ja Ruotsin kruunuun nähden ei tänä vuonna juurikaan muutu viime vuodesta. Ensi vuonna euro hieman heikkenee kumpaankin valuuttaan nähden.

Vienti Suomesta väheni viime vuonna kolmisen prosenttia. Talouskasvusta huolimatta kysynnän väheneminen jatkuu Euroopassa tulevina vuosina kun paperia korvataan sähköisillä sovelluksilla.

Paperin tuotanto vähenee Suomessa 2014–15

Paperin tuotantoa vähennetään ja koneita suljetaan tänäkin vuonna Euroopassa. Suomessa Stora Enso on ilmoittanut sulkevansa päällystettyä aikakauslehtipaperia tuottavan koneen Kemissä huhtikuun loppuun mennessä. Ylikapasiteetista johtuen myös keskihinta alenee. Paperin keskihinnat nousevat Euroopassa hieman ensi vuonna. Tämä edellyttää kuitenkin kapasiteetin selvää vähentämistä.

Ensi vuonna voimaan tuleva EU:n rikkidirektiivi lisää Suomessa sijaitsevan vientiteollisuuden kustannuksia. Vaikutus kohdistuu metsäteollisuudessa erityisesti paperin tuotantoon. Kustannusten nousu vähentää tuotantoa Suomessa ja voi aikaistaa kannattavuusrajalla olevien paperikoneiden sulkemisia. Massan, kartongin ja sahatavaran tuotanto on kannattavampaa ja lisäkustannusten vaikutus vähäisempi.

Talouskasvu tukee kartongin vientiä

Suomesta vietiin kartonkia viime vuonna noin kahdeksan prosenttia edellisvuotta enemmän. Keskeinen syy kasvuun oli aiempina vuosina toteutetut kapasiteetin laajennukset. Vientihinta säilyi edellisvuoden tasolla.

Talouden osittainen toipuminen lisää kartongin kysyntää tänä ja ensi vuonna. Myös internetkaupan kasvu ja siirtyminen uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettuihin materiaaleihin vahvistaa tasaisesti kysyntää. Euroopan talouskasvun nihkeys ja kasvanut tarjonta jarruttavat kuitenkin Suomen keskimääräisen vientihinnan nousua. Hinta nousee silti hieman sekä tänä että ensi vuonna.

Sellun vienti kasvaa reippaasti

Sellun vienti Suomesta kasvoi viime vuonna yli 12 prosenttia. Kysyntä maailmalla oli vahvaa ja vientimäärää Suomesta nosti myös sellun kotimaisen tarpeen väheneminen paperin tuotantomäärän laskiessa. Tänä vuonna sellun tarjonta lisääntyy maailmalla reippaasti. Lisäys on pääasiassa lyhytkuituista lehtisellua. Tarjonnan lisäys alentaa lehtisellun hintaa ja vaikutus näkyy viiveellä myös havusellun keskihinnassa.

Pohjoisen havusellun kysyntä jatkuu hyvänä tänä ja ensi vuonna. Suomen keskimääräinen vientihinta nousee tänä vuonna edelleen hieman, mutta alenee ensi vuonna. Hyvä kysyntä, vähenevän paperintuotannon myötä vientiin vapautuva sellu ja kapasiteetin lisäykset nostavat Suomesta vietävän sellun määrää sekä tänä että ensi vuonna. Muutos massantuotantomäärässä kokonaisuudessaan on kuitenkin huomattavasti vähäisempi paperintuotannon vähentyessä.

Sahatavaran vienti ylittänyt eurokriisiä edeltäneen määrän

Suomen sahatavaran tuotanto nousi viime vuonna markkinatilanteeseen nähden voimakkaasti, noin seitsemän prosenttia. Vientimäärä nousi 11 prosenttia ja ylitti jo eurokriisiä edeltäneen vuoden 2007 vientimäärän. Sahatavaran kulutus kotimaassa laski sen sijaan jo historiallisen alhaiseksi, ja käsitti vuoden 2007 kulutuksesta enää noin kaksi kolmannesta.

Euroopan ulkopuoliset markkinat jatkoivat viime vuonna sahatavaran kysyntäveturina. Suomesta vienti Euroopan ulkopuolelle nousi 17 prosenttia.

Kiina ja Japani käsittivät tästä viennin lisäyksestä neljä viidennestä. Vienti Pohjois-Afrikkaan säilyi vahvana, joskin määrä väheni edellisvuodesta. Tähän vaikutti erityisesti viennin lasku Egyptiin. Vienti Lähi-itään kasvoi.

Puutuoteteollisuuden näkymät maltillisen positiiviset

Talouden vähittäinen elpyminen nostaa asteittain rakentamisaktiviteettia Euroopassa. Tämä nostaa sahojen lisäksi myös vaneriteollisuuden näkymiä ennustejaksolla. Kotimaassa rakentaminen säilyy tänä vuonna heikkona. Investointiaktiviteetti kotimaassa lisääntyy vasta ensi vuonna, jolloin rakentaminen vauhdittuu noin parin prosentin kasvuun.

Asuinrakennusinvestointien määrän lisääntyminen ja sahatavaran nouseva hintakehitys USA:ssa voivat nostaa sahatavaran vientiä myös Euroopasta. Euron vahvuus suhteessa dollariin ja Pohjois-Amerikassa vapaana oleva sahauskapasiteetti eivät kuitenkaan enteile merkittävää vienninlisäystä lyhyellä aikavälillä.

Viime vuonna voimaan astunut EU:n puutavara-asetus edesauttaa varsinkin vanerin kysyntää Suomesta.

Lisäksi vuoden 2014 alusta alkaen sovellettava korkeampi tuontitulli Venäjältä EU:n alueelle tuodulle vanerille lisää suomalaisen vanerin kilpailukykyä. Metsäteollisuuden kannattavuus paranee haastavista ajoista huolimatta Metsäteollisuuden liiketulos nousi viime vuonna, kun sekä massa- ja paperiteollisuuden että puutuoteteollisuuden kannattavuus parani hieman.

Tämä oli seurausta ennen kaikkea käyntiasteiden noususta. Metsäteollisuuden kulukuurilla on myös ollut vaikutusta lyhyen aikavälin kannattavuuteen.

Biopohjaiset tuotteet kiinnostavat

Tänä vuonna metsäteollisuuden liiketulos nousee lievästi, vaikka paperintuotannon nollatulos heikentää koko massa- ja paperiteollisuuden kannattavuuden nousua. Uudet biopohjaiset tuotteet nostavat perinteisten prosessien kannattavuutta Metsäteollisuuden nykyisten päätuotteiden rinnalla tuotetaan ja kehitetään erilaisia muita tuotteita, osin täysin uudenlaisia. Se, kasvaako uusien tuotteiden merkitys Suomen taloudelle, riippuu siitä löytyykö uudenlaisille tuotteille lopulta kysyntää. Fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen ympäristöystävällisemmillä materiaaleilla toimii ajurina uusille biopohjaisille tuotteille.

Hakkuut ja puukauppa ennätysmäärissä yksityismetsissä

Metsäteollisuustuotteiden vahvat vientimarkkinat ovat kääntäneet myös puun käytön nousuun. Osa puun käytön lisäyksestä on katettu tuontipuulla, mutta myös kotimaan markkinahakkuut saavuttivat viime vuonna lähes ennätysmäisiä lukemia. Hakkuiden lisäys kohdistui yksityismetsien pystykauppaleimikoihin, yhtiöiden ja Metsähallituksen yhteenlaskettu hakkuumäärä sen sijaan väheni. Myös uutta puukauppaa käytiin hakkuiden tahdissa.

Sekä hakkuut että uudet puukaupat ovat keskittyneet tukkileimikoihin. Erityisesti sahatavaran vahvat vientimarkkinat ovat lisänneet tukin kysyntää. Havutukin hinta nousi viime vuonna sekä Suomessa että useissa tärkeimmissä eurooppalaisissa kilpailijamaissa.

Jyri Hietala, Paula Horne, Matleena Kniivilä ja Anna-Kaisa Rämö

Kaikki kolme kevään PTT-ennustetta (kansantalous, maa- ja elintarviketalous ja metsäennuste) luettavissa kokonaisuudessaan netissä: www.pellervo.fi

Left Menu Icon
Right Menu Icon